Tuesday, October 14, 2008

27. Vysvetlite skratky CIM, CAE, CAM, CAD, CAP,CAQ, CAT,

Počítačom podporovaná výroba - CIM (Computer Integrated Manufacturing) nepredstavuje systém ale integráciu systémov zúčastňujúcich sa priamo alebo nepriamo na realizácii súčiastky. CIM predstavuje komplex navzájom integrovaných CA systémov. Zahrňuje automatizáciu všetkých postupov, od projekcie a technologickej prípravy cez operatívne riadenie a kontrolu výroby až po expedíciu výrobku.

Počítačom podporované inžinierstvo - CAE (Computer Aided Engineering) Často sa týmto pojmom komplexne označuje počítačová podpora inžinierskych prác v predvýrobných etapách a zahŕňa systémy ako CAD, CAD/CAM a CAP.

Počítačom riadená výroba - CAM (Computer Aided Manufacturing) predstavuje označenie pre oblasť výroby podporovanú počítačom. CAM je možné chápať na dvoch úrovniach - ako určitý konkrétny systém alebo ako určitý komplexný pohľad na počítačovú podporu vo výrobe. Predstavuje výpočtový systém ovládajúci nielen konkrétny výrobný proces prostredníctvom NC (číslicovo riadených) strojov, ale aj medzivýrobnú dopravu, manipuláciu s polotovarmi a nástrojmi.

Projektovanie pomocou počítača – CAD (Computer Aided Design) – tieto systémy umožňujú interaktívnym spôsobom projektovať, konštruovať a analyzovať súčiastky a výrobné celky. Vedia výhodne skombinovať operačné možnosti počítača s intuíciou a skúsenosťami projektanta.

Technologická príprava výroby - CAP (Computer Aided Process Planning) zahrňuje počítačom podporované vytváranie technologických, skúšobných a montážnych postupov.

Počítačom riadena kontrola akosti - CAQ (Computer Aided Quality) predstavuje systém, ktorý informuje počítač o prípadných odchýlkach od predpísanej kvality. Spätnou väzbou pôsobí aj na predvýrobné fázy.

Počítačové testovanie - CAT (Computer Aided Testing) predstavuje systém automatických kontrol, ktorého zmyslom je odhaliť slabé miesta výrobku v dobe jeho návrhu i výroby.

2 comments:

Lucia Štupáková said...
This comment has been removed by the author.
Lucia Štupáková said...

Z akého zdroja si to čerpala?